Vytištěno 13. 7. 2024

Obchodní podmínky

1. Podávání objednávek lze provádět

1.1 osobní návštěvou, sdělením požadovaného zboží a ústním odsouhlasením s prodávajícím

1.3 telefonicky a následně písemným odsouhlasením objednávky

1.4 písemně zasláním poštou na adresu našeho sídla

1.5 prostřednictvím Internetu na stránce www.dexon.cz.

1.6 zasláním E-mailové zprávy na adresu: objednavky@de­xon.cz, nebo na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce.

1.7 Zboží můžete také nakupovat prostřednictvím našich specializovaných prodejen a u dalších smluvních distributorů. Kontaktní adresy vč. tel. č. a e-mailových adres jsou uvedeny v sekci kontakty.

2. Obsah a formát objednávky

2.1 Objednávka musí obsahovat název odběratele, adresu, telefon, IČ, bankovní spojení, zda jste plátci DPH, popř. DIČ, datum vystavení objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce firmy, jedinečnou identifikaci organizace, dostatečnou specifikaci zboží včetně katalogového čísla, způsob převzetí zboží a typu platby.

2.2 Jako hlavní identifikační údaj zákazníka slouží IČ nebo přidělené ID.

2.3 Objednávka musí být elektronicky nebo písemně podepsána, popř. zákazník musí být jiným způsobem jedinečně identifikovatelný.

2.4 Pokud hodnota objednávky přesahuje částku 200 000,– bez DPH, musí být objednávka podána písemnou nebo elektronickou formou s razítkem a podpisem statutárního zástupce objednávající firmy. Objednávka je ve formě kupní smlouvy, kterou vyhotovuje prodejce, odběratel ji následně písemně potvrzuje, čímž se stává pro obě strany závaznou k plnění.

2.5 Všechny náležitosti, které nejsou v objednávce specifikovány, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

3. Specifikace zboží a jeho funkčnost

3.1 Při vyplňování objednávky je nutné uvést druh zboží, případné požadované změny oproti standardnímu vyhotovení, počet kusů, jeho katalogové číslo a příslušnou dohodnutou cenu.

3.2 Jestliže chcete na námi vyráběném výrobku něco pozměnit, upravit jeho funkčnost či vzhled, je povinností se s námi nejprve kontaktovat a vzájemně si úpravy odsouhlasit. Jinak nebereme na požadované úpravy zřetel. Objednávka musí úpravu obsahovat zřetelně a jednoznačně. Byla-li nejprve zpracována obchodní nabídka s úpravami výrobku, musí objednávka obsahovat naprosto stejný popis úpravy, jinak ji nelze garantovat cenou ani provedením. Úprava musí být z naši strany následně písemně potvrzena, jinak nebude provedena. Totéž se týká objednávek speciálních výrobků, které se standardně nenacházejí v naší nabídce.

3.3 Pokud je objednávka vypracována na základě dříve zaslané obchodní nabídky naší firmou (dále také „dodavatel“), má se za to, že funkčnost výrobků je stanovena podle této nabídky, a nebyla-li blíže uvedena, je funkčnost chápána ve smyslu továrního nastavení výrobku, tedy dle katalogových údajů a dle daného návodu k použití. V případě rozporu mezi vyobrazením výrobku a jeho technickým popisem, je důležitější písemný technický údaj před vyobrazením výrobku, které tak může být jen ilustrativní.

4. Způsob plnění

4.1 Lhůta pro plnění zakázky, která je specifikována v objednávce a popř. v obchodní nabídce, začíná běžet dnem doručení objednávky ve správném formátu a s danými náležitostmi, nebo dnem odeslání objednávky prostřednictvím www.dexon.cz. Zboží je expedováno zpravidla do 48 hodin, je-li skladem a není-li v objednávce uvedeno jinak. Objednávka přitom musí být potvrzena oběma stranami. V případě položek, které jsou na www.dexon.cz označeny jako „výprodej“ si vyhrazujeme právo zboží nedodat, došlo-li k jeho vyprodání.

4.3 Nejčastějšími důvody k neplnění objednávky je technická nečitelnost, chybějící údaje o odběrateli či nesrozumitelná specifikace zboží. Důvodem k neplnění zakázky také může být špatná platební morálka odběratele, či neplnění vzájemně dohodnutých smluv. Důvodem neplnění může být nesplnění podmínek tzv. Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy, má-li ji zákazník s naši firmou uzavřenou. Důvodem neplnění zakázky dodavatelem tak mohou být dřívější úhrady faktur po datu splatnosti, nezaplacení faktur či překročení Kreditu nezaplacených faktur, viz bod 7.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo neplnit objednávku, zjistí-li závažné skutečnosti o odběrateli, jako je např. insolvenční řízení, exekuce, nespolehlivost plátcovství DPH, velká zadluženost vůči dalším fyzickým i právnickým osobám, stejně tak jako vůči státu.

4.5 V případě, že objednané zboží není skladem, je zákazník automaticky zařazen do databáze nevyřízených objednávek. V případě vyprodávaných pokožek, nebudou tyto již dodány. Náhradní zboží jiného typu zasíláme po předchozí domluvě.

4.6 Odborné konzultace poskytujeme v pracovní dny v době od 8.00 do 16.30 elektronicky na e-mail adrese podpora@dexon.cz. Obchodní dotazy zodpovídáme telefonicky anebo elektronicky na e-mail adrese objednavky@dexon.cz.

4.7 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně, popř. licence k software, může Kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely.

4.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Expedice, předání a odpovědnost za zboží

5.1 Objednané zboží zasíláme do 50 kg přepravní službou. Jiný druh přepravy zboží je potřeba předem domluvit a v objednávce specifikovat. Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží a v případě zcizení, poškození či ztrát je povinen nárokovat vzniklou škodu na přepravci do 3 dnů. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáhat vzniklou škodu. Veškeré zásilky dopravované přepravní službou jsou pojištěny.

5.2 Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Zásadně nedoručuje zásilky na P. O. Box. Je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná vč. tel. kontaktu. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem telefonicky. Taktéž dochází k telefonnímu avízu přepravcem. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli.

5.3 Doručuje se pouze v pracovní dny.

5.4 Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit na našem obchodním oddělení. Odběratel je taktéž avizován přepravcem s možnosti sledování zásilky, a to e-mailem nebo prostřednictvím sms.

5.5 Má-li být zboží odesláno přepravcem, pak dle § 2090 Občanského zákoníku, prodávající odevzdá věc (zboží) kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Za odevzdání věci kupujícímu se tedy považuje při zásilkovém prodeji okamžik předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Dle § 2123 Občanského zákoníku, k přechodu rizika nebezpečí škody na zboží na kupujícího dochází v okamžiku předání zboží prodejcem přepravci. Vlastníkem zboží se kupující stává převzetím koupené věci. Ochranu kupujícího zde řeší § 2090/2 a § 2091občanského zákoníku.

5.6 V případě tzv. „osobního odběru“, prodávající umožní nakládat s věcí v místě dohodnutého plnění a včas mu to oznámí.

6. Zprovoznění a montáž

6.1 Není-li v objednávce či obchodní nabídce jednoznačně zanesena položka Zprovoznění systému, Montáž či instalace systému, nebo jiná podobného znění, má se za to, že zákazník bude dodaný systém zprovozňovat a instalovat vlastními silami a na vlastní náklady. Musí při tom postupovat podle pokynů uvedených v návodu k použití a instalaci.

6.2 Položka „Zprovoznění systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován odběratelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede pouze sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti. V případě, že dodavatel při zprovozňování zjistí, že systém byl nainstalován nesprávně, v rozporu s návodem k použití a instalaci či v rozporu se všeobecně platnými technickými a bezpečnostními předpisy či v rozporu se zadáním investora nebo konečného provozovatele, anebo v rozporu s dohodou s dodavatelem, jsou vzniklé vícepráce a vícemateriál fakturovány dle platných cen dodavatele, na které se již podmínky objednávky či obchodní nabídky nemusí vztahovat.

6.3 Je-li výrobek či ozvučovací systém takového typu, kdy se na něj vztahují nařízení vlády, evropské komise anebo technické normy, jež nemohou být splněny, aniž by ozvučovací systém byl zkompletován výrobcem či dodavatelem, musí pak být takovýto systém či výrobek zkompletován výlučně výrobcem nebo dodavatelem s příslušnou akreditací. Toto platí např. u tzv. Nouzových zvukových systémů (evakuačních rozhlasů). Uvedená skutečnost kompletace musí být položkově zanesena již v obchodní nabídce, objednávce a následně ve faktuře.

6.4 Položka „Montáž systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován dodavatelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti.

6.5 Jsou-li se zbožím dodány další dokumenty v papírové nebo elektronické podobě, upřesňující instalaci, montáž nebo provoz dodávaného zařízení, je odběratel povinen tyto vytisknout, prostudovat je a řídit se jimi.

6.6 Dopravné a balné se zprovozněním a montáží nijak nesouvisí a bude fakturováno zvlášť.

7. Ceny, slevy, platba

7.1 Veškeré zboží fakturujeme podle aktuálních ceníků, přičemž si vyhrazujeme právo jejich denních úprav. Aktuální ceny naleznete na našich internetových stránkách. Pro Slovensko a další zahraničí platí ceny uvedené v EUR tamtéž. Jednotlivá zahraniční zastoupení Vám sdělí jejich aktuální cenové podmínky. Naši smluvní distributoři jsou povinni dodržet aktuální maloobchodní ceny, podle našich cenových podmínek.

7.2 Vydáním nového katalogu, letáku, nabídky atp. dochází obvykle i k aktualiza­ci cen.

7.3 Je-li podána objednávka, která se opírá o danou obchodní nabídku naší firmy, bude fakturace provedena v nabídnutých cenách obchodní nabídky. Toto nelze zaručit, skončila-li obchodní nabídce nebo objednávce platnost.

7.4 Není-li v předcházející obchodní nabídce uvedeno jinak, a v souladu s naši obchodní nabídkou objednávka toto neuvádí, je zboží odesláno na dobírku.

7.5 Má-li být platba provedena bankovním převodem, musí mít odběratel s naši firmou uzavřenou tzv. Rámcovou kupní smlouvu, v které se uvádí další podmínky našeho vzájemného obchodního styku, mj. cenové pásmo a tzv. Kredit nezaplacených faktur. Překročení tohoto kreditu může být důvodem k neplnění zakázky dodavatelem.

7.6 V případě, kdy zákazník objednává zboží, které se standardně nenachází v sortimentu prodejce a je tak vynímečně na přání zákazníka objednáno, vyrobeno či upraveno, vystavujeme nejprve zálohovou fakturu. Lhůta dodání začíná běžet až po jejím úplném zaplacení.

7.7 Dodané zboží je majetkem dodavatele do úplného zaplacení fakturované částky.

7.8 Další platební podmínky, jako je datum splatnosti, penále atd. jsou uvedeny na dané faktuře a jsou pro dodavatele i odběratele závazné.

7.9 Poštovné a balné účtujeme úměrně dle velikosti zásilky.

8. Recyklace elektroodpadu a obalů

8.1 Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je Dexon Czech s.r.o. zapsán v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Stanovené výrobky, jak je uvedenou v jejich návodech k použití, není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům je nutné je odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz, sběrné dvory), které likvidaci a recyklaci zajistí. U stanovených výrobků tak fakturujeme poplatek za recyklaci elektroodpadu.

8.2 Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, dodavatel systému – Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.

8.3 Dodavatel je ve smyslu zákona č. 297/2009 a 185/2001 sb. registrován v kolektivním systému Ecobat a zajišťuje tak zpětný odběr a recyklaci baterií a akumulátorů použitých ve svých výrobcích.

9. Reklamace, záruka, záruční a pozáruční servis

9.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, deklarované jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva, objednávka a tyto Obchodní podmínky, včetně příslušné technické dokumentace. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

9.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost (uplatnění tzv. práva z vady) v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

9.3 Částem výrobků, které podléhají výraznému opotřebení, jako jsou namáhané konektory, potenciometry, spínače, akumulátory a baterie, je stanovena životnost v délce 6 měsíců.

9.4 Záruka za jakost naopak nemůže být uplatněna u závad způsobených neodbornou manipulací a nedodržením provozních podmínek.

9.5 Prodávající poskytuje na druhojakostní zboží záruku za jakost (uplatnění tzv. práva z vady) v délce 12 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Týká se to konkrétních produktů, u kterých prodávající uvedl, že se jedná o zboží s vadou a tuto vadu ve své nabídce popsal. Kupující tento fakt vzal na vědomí zakoupením dotčeného produktu.

9.6 Záruka za jakost nemůže být u druhojakostního zboží uplatněna na vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, kterou výrobek měl v době převzetí kupujícím, a dále na vady výrobku deklarované v nabídce prodávajícího, s kterými byl kupující takto seznámen.

9.7 V případě, že se v záruční době vyskytla drobná vada (tzv. nepodstatné porušení kupní smlouvy) přistupujeme k opravě. V případě závažné vady (tzv. podstatné porušení kupní smlouvy) kdy výrobek je neopravitelný, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy, tedy dobropisování kupní ceny. Reklamace musí být ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů a to formou opravy. Po této lhůtě přistupujeme k výměně zboží nebo k vrácení peněz.

9.8 Při uplatňování záruky za jakost je kupující povinen podrobně popsat závadu. Odběratel je srozuměn s tím, že popíše-li vadu (projevy vady) nekompletně či stroze, bude s velkou pravděpodobností lhůta vyřízení reklamace delší.

9.9 Uplatňuje-li kupující záruku za jakost osobně, závadu popíše ústně pracovníkovi reklamačního oddělení prodávajícího, který následně vyplní reklamační protokol.

9.10 Uplatňuje-li kupující záruku za jakost neosobně, zajistí kupující fyzické odeslání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. S tímto zbožím je povinen zaslat písemné oznámení o reklamaci s popisem závady. Bez tohoto oznámení nemůže být reklamace přijata.

9.11 Doporučujeme vyplnit tzv. Objednávku servisu na adrese https://www.dexon.cz/…servisu.html, tuto vytisknout a k reklamovanému zboží přiložit. Tím výrazně dojde k urychlení vyřízení reklamace.

9.12 Reklamace nejsou přijímány telefonicky.

9.13 Kupující je povinen předložit kopii dokladu, kterým výrobek pořídil nebo jinak doložit, kdy bylo zboží zakoupeno.

9.14 V případě, že zákazník nakupuje neosobním kontaktem, tedy prostředky komunikace na dálku (telefon, internet, e-mail, fax, atp.), jak stanoví občanský zákoník, může zákazník vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. V tomto případě vystavujeme dobropis do 2 dnů od obdržení zboží a následně dobropis proplácíme do lhůty, jež odpovídá délce splatnosti uvedené na původní (nákupní) faktuře. V případě, že zboží bylo v této 14denní lhůtě výrazně opotřebováno, můžeme dobropisovanou částku přiměřeně snížit.

9.15 V případě, kdy zákazník objednává zboží, které se standardně nenachází v sortimentu prodejce a je tak vynímečně na přání zákazníka objednáno, vyrobeno či upraveno, s odkazem na § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, není možné zboží vrátit či vyměnit za jiné zboží.

9.16 Vyžaduje-li to platná legislativa, musí kupující upozornit konečného provozovatele na povinnost sepsání tzv. Servisní smlouvy se servisní organizací s patřičným pověřením a proškolením. To se týká zvláště systému podle ČSN EN 60 849 a EN 54–4, 54–16 a 54–24.

9.17 Součástí balení je také Návod k použití v českém jazyce a případně záruční list. Návod lze také nalézt na stránkách www.dexon.cz. V souladu s občanským zákoníkem, není potřeba vydávat k výrobkům záruční listy.

9.18 U „velkých“ výrobků, které toto svou povahou vyžadují, je přiložen Návod k použití. Pokud se nedopatřením ve výrobě stane, že návod chybí, prosíme, kontaktujte nás elektronicky anebo rovnou návod stáhněte z www.dexon.cz, kde je uveden přímo u detailního popisu výrobku, anebo v archivu (pro starší, již nevyráběné, výrobky) http://www.dexon.cz/…y-k-pouziti/.

9.19 Odpovědnost za kvalitu a provedení zboží (s vyjímkou skrytých vad) přechází na kupujícího nabytím vlastnického práva.

10. Spory a rozhodné právo

10.1 Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

10.2 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky, a to ustanoveními občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb. a právními předpisy souvisejícími, to vše v platném znění.

10.3 Pro potřeby doručování písemností se považuje za den doručení třetí den, po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky nedošlo.

11. Ochrana osobních a firemních údajů

11.1 Objednatel (kupující, zákazník) nebo Zájemce (potencionální zákazník, kterému byla vystavena obchodní nabídka) nebo návštěvník webových stránek Prodávajícího nebo uživatel softwarové aplikace výrobku Prodávajícího, potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Zásady správy osobních údajů.

11.2 Dokument Zásady správy osobních údajů je dostupný na adrese https://www.dexon.cz/…h-udaju.html a je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

11.3 Prodávající rozlišuje mezi osobními a firemními údaji. Firemní údaje, často od právnických osob, mají obecnou povahu, nelze je spárovat k fyzické osobě a nejsou tak dotčeny Nařízením o ochraně osobních údajů (definice viz dokument Zásady správy osobních údajů). Naopak, osobní údaje jsou reprezentovány fyzickou osobou a jsou Nařízením o ochraně osobních údajů dotčeny.

11.3 Zákazník je na stránkách www.dexon.cz srozuměn s používáním tzv. cookies a toto vyrozumění potvrzuje.

11.4 Zákazník, bez ohledu na to, jakým způsobem provedl objednávku, či nákup zboží, a zda se jedná o koncového zákazníka, nebo firmu, fyzickou či právnickou osobu, dává svolení k tomu, aby Prodávající mohl zakázku uvést ve stručné formě jako referenci spojenou s obrázkem na adrese https://www.dexon.cz/reference.html a jako příspěvek na sociálních sítích. Uveden může být název instalace, město, stručný popis použité audiotechniky a obrázek. Citlivé informace a detaily nemohou být, s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů, uvedeny.

11.5 Prodávající zpracovává osobní a firemní údaje jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů prodávajícího, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci prodávajícího v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku s osobními údaji dle tohoto článku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

11.6 Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních nebo firemních údajů zasláním emailové zprávy na adresu objednavky@dexon.cz.

11.7 Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním emailové zprávy na adresu nezasilat@dexon.cz.

11.8 Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas s uvedením v referencích, nebo v účtech sociálních sítí, dle bodu 11.4. na adrese marketing@dexon.cz

12. Platnost obchodních podmínek

12.1 Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na www.dexon.cz, jsou verzovány a neměnně uloženy na serveru dodavatele. Není možná jejich záměna za jinou verzi či jiný tištěný dokument.

12.2 Odkazuje-li na tyto obchodní podmínky jiný dokument, např. Obchodní nabídka, Rámcová kupní smlouva, Provizní smlouva dodavatele (Dexon Czech s.r.o. Ič: 25899783), platí verze obchodních podmínek dle dne podpisu smlouvy Dodavatelem.

12.3 Tyto obchodní podmínky dodavatele byly vydány a jejich platnost je od 1.3.2024.

12.4 Vydáním nových Obchodních podmínek končí platnost staré verze obchodních podmínek. Vydáním se rozumí zveřejnění na www.dexon.cz a jejich vytištění.

DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bank account: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technical administrated by Ing. Kamil Toman
Next publishing w/o notice prohibited. All rights reserved.