Zásady správy osobních údajů

1. Strany správy osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů je Dexon Czech s.r.o. IČ 25899783

1.2 Kontaktní údaje správce jsou uvedeny na adrese https://www.dexon.cz/…formace.html a mohou se měnit

1.3 Není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

1.4 Správce rozlišuje mezi osobními a firemními údaji. Firemní údaje, často od právníckých osob, mají obecnou povahu, nelze je spárovat k fyzické osobě a nejsou tak dotčeny Nařízením (definice viz dále). Osobní údaje jsou reprezentovány fyzickou osobou (dále „Subjekt nebo Subjekt údajů“) a jsou Nařízením dotčeny.

1.5 Subjektem může být zákazník, zájemce o službu nebo produkt, odběratel sdělení e-marketingu, návštěvník webové stránky, uživatel aplikace atp.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Zpracování osobních údajů se děje ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) Evropského parlamentu a Rady 2016/679, 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti

2.2 Zpracování osobních údajů je také dotčeno povinností správce splnit taktéž obecně závazné právní předpisy (dále „Oprávněný zájem“), jak určuje např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Správce prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.

2.4 Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje Subjektu jen na základě platného právního důvodu.

2.5 Správce prohlašuje, že plní informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování je nabídnutí, uzavření a plnění obchodní smlouvy (dále jen „Smlouvy“) mezi Subjektem a Správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících legislativních povinností Správcem.

3.2 Účelem zpracování jsou také marketingové aktivity Správce v rozsahu dle článku 6.

3.3. Účelem zpracování také mohou být normativní bezpečnostní požadavky instalované technologie ozvučení, jež jsou považovány za Oprávněný zájem.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze Smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Příjemci osobních údajů

5.1 Správce neposkytuje údaje do dalších zemí, marketingovým agenturám ani mezinárodním organizacím.

5.2 Správce poskytuje osobní údaje v nejmenší možné míře právním osobám, které se podílejí na realizaci Smlouvy mezi Správcem a Subjektem. Jedná se o: Česká pošta s.p. IČ 47114983, PPL CZ s.r.o. IČ 25194798, PayU S.A.. IČ. 300523444, Česká spořitelna, a.s. 45244782, Heureka Shopping s.r.o. IČ 02387727, Ha-vel internet s.r.o. IČ 25354973. Aktuální výčet poskytne Správce na vyžádání.

5.3 Příjemci osobních údajů Subjektu zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

6. Rozsah správy osobních údajů

6.1 Webové stránky Správce využívají technologii Cookies, což jsou malé textové soubory. Ty jsou uloženy v počítači Subjektu. Správce k nim nemá přímý přístup. Cookies zpracovává výhradně internetový prohlížeč Subjektu a sděluje serveru historické informace o pohybu na stránkách. Tyto údaje nejsou nijak párovaný k dané fyzické osobě a jsou tedy anonymní. Soubory Cookies může Subjekt vymazat příslušnou volbou v internetovém prohlížeči.

6.2 Webové stránky Správce jsou analyzovány službou Google analytics. Údaje o návštěvnosti a pohybu na stránkách a údaje o použitém prohlížecím zařízení nejsou nijak párovány s fyzickými osobami, a nejsou tak osobními údaji.

6.3 Soubory protokolů sessions. Při návštěvě webových stránek Správce, dojde k uložení osobních údajů na server. Patří mezi ně IP adresa, adresa navštívené stránky a její parametry, jakož i parametry odpovědi.

6.4 V případě, že Subjekt souhlasí, webové stránka Správce ukládá emailovou adresu Subjektu, kterou poskytl vyplněním formuláře. Shromážděné emailové adresy mohou být předmětem tzv. Oprávněného zájmu (nabídnutí, uzavření nebo splnění Smlouvy) nebo také předmětem aktivity e-marketingu, viz následující bod.

6.5 E-marketing je, mimo jiné, realizován rozesílkou elektronických sdělení, kde je Subjekt srozuměn závěrečným ustanovením: „Toto obchodní sdělení bylo odesláno prostřednictvím skriptu. Chcete-li nás kontaktovat, učiňte tak prostřednictvím našich internetových stránek, nebo prostřednictvím e-mailové adresy podpora@dexon.cz. Vaši e-mailovou adresu jste nám poskytli prostřednictvím veřejně dostupných databází nebo registrací na našich internetových stránkách a projevili jste tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Podle zákona č. 40/1995 sb. o regulaci reklamy ve znění zákona č. 138/2002 sb. a podle zákona č. 480/2004 sb. můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním informačních mailů na adrese nezasilat@dexon.cz.“. Tato elelektronická sdělení mohou mít marektingovou (např. info o novinkách, přání k svátku), obchodní (např. info o realizované Smlouvě), nebo technickou (např. rady, návody) povahu.

6.6 Shromážděné emailové adresy nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

6.7 Heureka dotazník „Vaši spokojenost s nákupem" realizuje Zpracovatel Heureka Shopping s.r.o. IČ 02387727.

6.8 Z důvodů Oprávněného zájmu vyčtených výše, může Správce zpracovávat osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

6.9 Statistické informace obchodního charakteru Subjektu, v souvislosti s nabídnutými, uzavřenými nebo plněnými Smlouvami, nejsou trvale uchovávány.

6.10 Ze seminářů a školení může Správce pořídit foto nebo video dokumentaci s viditelnými tvářemi, které nejsou doplněny údaji umožňujícími spárování s konkrétní fyzickými osobami.

7. Práva Subjektu údajů (fyzické osoby)

7.1 Subjekt má právo požadovat od Správce výpis spravovaných osobních údajů (právo na přístup), má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále má právo na přenositelnost jeho osobních údajů.

7.2 Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU v ČR).

7.3 Subjekt má právo osobní údaje neposkytnout. Poskytnutí osobních údajů je ale na druhou stranu nutným požadavkem pro nabídnutí, uzavření a plnění Smlouvy Správcem (tzv. Oprávněný zájem dle Nařízení).

7.4 Subjekt má právo na informace reprezentované tímto dokumentem.

7.5 Subjekt má právo na odhlášení z rozesílky obchodních sdělení dle článku 6.

7.6 Subjekt může uplatnit práva vyčtená výše písemnou nebo elektronickou formou na kontaktech uvedených v článku 1.

8. Zabezpečení osobních údajů

8.1 Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce přijal a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

8.2 Elektronické osobní údaje se Subjekt snaží anonymizovat, tzn., že např. trvale nepáruje IP adresy k adrese Subjektu.

8.2 K osobním údajům mají přístup někteří zaměstnanci Správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a byli proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

8.3 Tištěné osobní údaje jsou fyzicky zabezpečeny proti zcizení a duplikaci v místě sídla (čl. 1) Správce.

9. Platnost tohoto dokumentu

9.1 Tyto Zásady správy osobních údajů byly vydány a jejich platnost je od 25.5.2018.

9.2 Vydáním nových zásad správy osobních údajů končí platnost staré verze. Vydáním se rozumí zveřejnění na www.dexon.cz